sábado, 27 de octubre de 2007

Multiculturalisme i InterculturalitatMULTICULTURALISME i INTERCULTURALITAT
Froilan Franco
El multiculturalisme es fonamenta en aquella teoria crítica,és a diren voler conèixer la manera com es produeix la dominació: és a dir,com es configuren les relacions humanes en l’escola pública,en el lloc de treball,la vida quotidiana,etc-.Comprendre el com i el per què del rol en la vida mateixa,de la classe social i econòmica,de les creences religioses,com es configuren les relacions de gènere per raó d’unes dominants perspectives-.El terreny d’acció d’aquest multiculturalisme é sobretot el de l’Ensenyament públic,un àmbit on a partir d’una visió crítica es pretèn contextualitzar la causa de les desigualtats socioculturals-.
Una nova categoria del multiculturalisme seria el corporatiu,l’horitzó del qual nés purament econòmic i fa de la diferència un argument de venda-.El cosmopolitisme,la diferència,els grups ètnics esdevenen d’aquesta manera uns mercats,unes formes culturals compatibles amb l’economia capitalista en el seu procés de l’actual globalització-.Els actors d’aquesta escenificació de la diferència són les grans marques multinascionals,com ara Benetton,Coca-Cola,etc-.En aquest model de multiculturalisme s’hi podria incloure,també,les empreses transnacionals,les quals fan de la diferència,de l’etnicitat el seu producte comercial com per exemple “Músiques del Món”-.Es construeix la diferència per tal de transformar-la en un producte de consum: “amb la modernitat entrem en l’Era de la Producció de l’Altre-.Ja no es tracta de seduir,lo,matar-lo o devorar-lo o de rivalitzar-hi,es tracta simplement de produir-lo,ai las...”-.
La interculturalitat,clar i sitgetà,no és una ideologia o una moda,ni tan sols d’una tercera cultura;és una perspectiva per tal de comprendre la dinàmica cultural a través dels espais i del temps de la interacció entre persones i el problema és com fer commensurable i convivent allò que entra o no entra en la configuració cultural de cada persona-.Podem considerar que el multiculturalisme és un de les posibles polítiques educatives per a gestionar la diversitat,i tot ii que reconeix que en una societat coexisteixen diferents cultures,es manté en el principi que les diverses cultures s’han de subordinar a una cultura dominant (sic)-.La intercultaritat,però,intenta anar més enllà dels límits del multiculuturalisme,bo i afegint als dos principis d’igualtat de drets i respecte a la diferència una dimensió quev el multiculturalisme no té en compte la intensa interacció que sempre va existir i que existeix entre cultures-.
Per tal que aquesta reflexió sigui molt més objectiva i més compartida possible,fa falta,per un costat,qüestionar l’etnocentrisme propi,és a dir,no jutjar els altres a partir dels paràmetres de la pròpia cultura,i per un altre costat,no caure gens ni mica en l’extrem del relativisme cultural o confonent el respecte a l’altre amb la indiferència-.En l’àmbit de les cultures ens hi trobem amb processos ben bé complexos,que són el resultat de la interacció intercultural,la qual en l’actualitat ,continuament s’ha de replantejar per l’única raó de l’accelerat ritme canviant que s’hi formula-.
Passa que les transformacions socials,fan que parlar de cultura sigui parlar-ne de quelcom que circula,que es mou,que es produeix i es reprodueix-.Per poder establir els models de comprensió d’aquesta interacció és necessari replantejar els clàssics conceptes tradició / modernitat,rural / urbà,privat / públic,sobre els quals s’ha basat les relacions interculturals,tot i trascendint a més ll’explicació vinculada a una sola cultura o una sola perspectiva acadèmica-.La globalització és un nou règim de producció de l’espai i del temps,fet pel qual s’ha d’analitzar la complexitat que assumeixen les formes d’interacció deixant lloc a davant la incomprensió o la impotència de comprendre el present-.
Ara bé,el fet que l’oposició tradició / modernitat és inadequada,es troba en la reflexió de com la Modernitat,també pateix una Aculturació,a mesura que els valors dominants s’hi propaguen-.Nombroses idees / valors que es podrien prendre com molt moderns,són en la realitat el resultat d’una història al llarg de la qual la modernitat i la no modernitat,o més exactament,les idees / valors individualistes i els seus contraris,s’han combinat íntimament-.Allò que vs’anomena intercultural no és només el producte de la diferència entre cultures,sinó que actua en les cultures en contínua interacció amb altres registres culturals-.

No hay comentarios: