miércoles, 12 de febrero de 2014

Els regants catalans 4,6 milions en la factura de la llum.

Així es desprèn d'un estudi presentat per la Federació Nacional de Comunitats de Regants (Fenacore), que calcula el sobrecost total de la factura elèctrica derivada de l'última reforma en més de 100 milions l'any pel conjunt del regadiu espanyol.

Segons aquest estudi, les comunitats que han transformat en major mesura les seves explotacions cap a sistemes de risc més eficients són també les més afectades per la reforma, ja que aquests sistemes, malgrat permetre un estalvi d'aigua de fins al 20%, dupliquen la demanda energètica necessària per funcionar.

Catalunya suma al voltant de 250.000 hectàrees de superfície regada, de les quals la meitat es rega amb aquests sistemes més eficients, i el reg de superfície sense modernitzar s'ha reduït uns 12 punts percentuals, passant de representar el 62,4% del regadiu català el 2002 al 50,7% el 2013, mentre que el reg modernitzat ha passat del 34,7% a més del 49% en el mateix període.

Per protestar contra la reforma, regants de tot Espanya es manifestaran simultàniament davant de les delegacions del Govern el 26 de febrer, i reivindicaran un IVA reduït en el subministrament elèctric per a regadius.


No hay comentarios: